top of page

GDPR. Informace o zpracování osobních údajů.
O vaše data se staráme.

Pomůžeme vám s investicí do úspory energií, ať už je to efektivnější osvětlení, fotovoltaika, nový kotel, rekuperace nebo modernizace starého stroje. Dopředu vyčíslíme úspory, zajistíme všechna povolení – a pokud to bude vhodné tak i dotaci. Celý projekt odřídíme. Neplaťte za něco, co nepotřebujete! Naše služby jsou vám šité na míru přesně dle vašich potřeb!

Jaký je smysl tohoto dokumentu?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost FUSO ENERGO s.r.o.

 

Proč budou mé osobní údaje zpracovávány?

Uzavřením smlouvy s naší společností jste se stal naším zákazníkem. Budeme Vám tedy dodávat sjednané služby. Abychom Vám mohli tuto službu poskytovat, musíme pracovat s Vašimi osobními údaji.

 

Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat?

Správcem osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnost FUSO ENERGO s.r.o., IČ: 09713549, se sídlem Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83997. Kontaktní údaje –www.fusoenergo.cz. V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jímž je pan Krupa, e-mail: krupa@fusoenergo.cz.

 

Jaké osobní údaje budou zpracovávány a jaký je právní základ pro toto zpracování?

Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavřená mezi Vámi a naší společností. Za účelem plnění našich smluvních povinností budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, uvedené ve smlouvě, včetně bankovního spojení.Pro uzavření smlouvy a plnění povinností z ní není nezbytné, aby byl ve smlouvě uveden Váš e-mailový a telefonní kontakt, nicméně pokud tento údaj poskytnete, umožní nám to s Vámi rychleji a efektivněji komunikovat.

 

Kde budou mé osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány v našem ERP systému a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

 

Kdo bude mít k mým osobním údajům přístup?

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

 

Budou mé osobní údaje předávány mimo území České republiky?

Nikoliv.

 

Jak dlouho budou mé osobní údaje vaší společností uchovávány?

Po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem (viz bod 4) – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

 

Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 3). Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašeho podnětu si dovolujeme požádat, abyste využili formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách.

 

Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: www.uoou.cz.

 

Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

bottom of page